"Interactive art is a form of art that involves the spectator in a way that allows the art to achieve its purpose."

“Co-Interaction” is an Art group dedicated to the implementation of Hi-tech assisted artistic projects.

Members: Svetoslav Kosev, Atanas Markov, Simeon Jelev

 

"The world needs the young"

exhibition - digital drawings with augmented reality

The event will be realized by a team: Neli Valcheva - project manager, Svetoslav Kosev - author of the augmented reality, Svetoslav Kosev and Simeon Zhelev - authors of the digital works, Atanas Markov - author of the augmented reality application. The theme of the exhibition is related to the problems of professional realization of modern young people. In recent decades, not only in Bulgaria, but also in European countries, there is a tendency of disbelief among young people in their future, in their possibilities of finding a job and professional realization upon completion of their education. More and more psychologists, sociologists, social workers, specialists in the field of HR and employment are commenting on the inertia, disinterest of young people in their own future, their often unrealistic expectations from their start in life. In Bulgaria, there has been a shortage of young people on the labor market for years. At the same time, their unemployment rate is the highest compared to other age groups. They don't want to start work immediately after graduation because they lack self-confidence, employers don't have confidence in them, they have unrealistically high starting expectations, and at the same time they can't find a place where they can be fulfilled. This creates in them the feeling that they are not needed by society, that they are unsuitable because that is how the world is structured, that the world is not a hospitable place for young people. This disbelief and skepticism leads to inertia, hopelessness and the creation of a marginalized stratum of young people without prospects. Discussions on this topic in society are sporadic, forever displaced by some other, more important and urgent problem - war, pandemic, etc. In the field of visual arts, we also believe that the subject is not sufficiently addressed, reflected through the creation of creative products - exhibitions or other projects. And in fact, the future of the state/nation/society is closely related and entirely dependent precisely on the successful inclusion of young people in social development. The series of drawings by Svetoslav Kosev and Simeon Zhelev and the added reality to them by Svetoslav Kosev will be created on this theme. We expect to create a creative product that provokes reflection, discussions and attracts the attention of young people, but also of society as a whole. We are confident that the project will be successfully implemented, as this will not be the first joint initiative of the participants. In 2021, at the suggestion of Neli Valcheva, the Tarnovo artist Svetoslav Kosev further developed a series of lithographs on the theme of Dante's "Divine Comedy" that he started. Augmented reality (Kosev/Atanas Markov) and special calligraphy (Simeon Zhelev) were created for the lithograph series for the texts included in the works. The project ended with an exhibition in the Largo Gallery under the patronage of the Honorary Consul of the Republic of Italy in Varna. The exceptional media coverage of the project, provided by the Largo Gallery team, led to such visibility of the project that the authors received invitations and subsequently presented it in many new locations - GHG Dobrich, NUI "Dobri Hristov" - Varna, NGPID "Acad. Dechko Uzunov" - Kazanlak, "Hristo Gradechliev" HG - Kavarna, SU "Dimitar Blagoev" - Svishtov, BKI - Warsaw, Poland. In the same way, we plan to develop the current project "The World Needs the Young". Digital drawings with augmented reality will be created and printed on vinyl, which will be presented in the Largo Gallery, in an urban environment in Varna and Veliko Tarnovo, in several art schools, with which the Largo Gallery traditionally has a good partnership in the years. The exhibition will be shown in other locations, which will be agreed upon additionally. Indicators for reporting the expected results will be the number of locations where the project will be presented, the number of visitors to the exhibitions, the meetings-conversation of the young people - schoolchildren, students, with the creative team of the project that will be initiated, the media response and the number of publications in connection with the realization of the event. The Largo Gallery team has many years of experience in presenting traveling exhibitions, showing the exhibitions of the Varna International Bookplate Competition with great success since 2015 in 12 different locations. We expect the produced effects and impacts on the environment to be related to provoking a public discussion on the topic of the realization and professional future of young people in Bulgaria, therefore to what extent does Bulgarian society focus and successfully identify the problems of young people and how willing is it to seek solutions to these problems . The topic is endless and we do not think that the implementation of the project will lead to their solution. Its purpose is rather to sharpen the focus of public attention on the problem, to remind about it, to present it in a different, unconventional way - through the prism of the creator.

Събитието ще се реализира от екип: Нели Вълчева – проект мениджър, Светослав Косев – автор на добавената реалност, Светослав Косев и Симеон Желев – автори на дигиталните творби, Атанас Марков – автор на приложението за добавена реалност. Темата на изложбата е свързана с проблемите при професионалната реализация на съвременните млади хора. В последните десетилетия не само в България, но и в европейските страни се забелязва тенденция на обезверяване на младите хора в тяхното бъдеще, във възможностите им за намиране на работа и професионална реализация при завършване на тяхното образование. Все повече психолози, социолози, социални работници, специалисти в сферата на HR и трудовата заетост коментират инертността, незаинтересоваността на младежите от тяхното собствено бъдеще, често нереалистичните им очаквания от техния старт в живота. В България от години има недостиг на млади хора на пазара на труда. В същия момент процентът на безработица при тях е най-висок в сравнение с другите възрастови групи. Те не желаят да започнат работа веднага след завършването си, защото нямат увереност в себе си, работодателите нямат увереност в тях, имат нереалистично високи стартови очаквания, а в същото време не могат да намерят място, където те да бъдат изпълнени. Това създава у тях усещането, че не са нужни на обществото, че те са непригодни, защото така е устроен светът, че светът не е гостоприемно място за младите хора. Това безверие и скептицизъм води до инертност, безнадеждност и създаване на маргинализирана прослойка млади хора без перспектива. Дискусиите по тази тема в обществото са спорадични, вечно измествани от някой друг, по-важен и спешен проблем – война, пандемия и др. В областта на визуалните изкуства също смятаме, че темата не е достатъчно засягана, отразявана чрез създаване на творчески продукти – изложби или други проекти. А всъщност бъдещето на държавата/нацията/обществото е тясно свързано и изцяло зависимо именно от успешното приобщаване на младите хора към общественото развитие. На тази тема ще бъдат създадени серията от рисунки на Светослав Косев и Симеон Желев и добавената реалност към тях на Светослав Косев. Очакваме да бъде създаден творчески продукт, предизвикващ размисъл, дискусии и привличащ вниманието на младите хора, но и на обществото като цяло. Имаме увереността, че проектът ще бъде успешно реализиран, тъй като това няма да е първата съвместена инициатива на участниците. През 2021 година по предложение на Нели Вълчева търновския художник Светослав Косев доразви започната от него серия литографии на тема „Божествена комедия“ на Данте. Към серията литографии бяха създадени добавена реалност (Косев/Атанас Марков) и специална калиграфия (Симеон Желев) за текстовете, включени в творбите. Проектът завърши с изложба в галерия Ларго под патронажа на Почетния консул на Република Италия във Варна. Изключителното медийно покритие на проекта, осигурено от екипа на галерия Ларго, доведе до такава видимост на проекта, че авторите получиха покани и впоследствие го представиха в много нови локации – ГХГ Добрич, НУИ „Добри Христов“- Варна, НГПИД „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък, ХГ „Христо Градечлиев“ – Каварна, СУ „Димитър Благоев“ – Свищов, БКИ – Варшава, Полша. По същия начин планираме да се развие и настоящият проект „Светът има нужда от младите“. Ще бъдат създадени и принтирани на винил дигитални рисунки с добавена реалност, които ще бъдат представени в галерия „Ларго“, в градска среда във Варна и във Велико Търново, в няколко училища по изкуствата, с които традиционно галерия „Ларго“ има добро партньорство в годините. Изложбата ще бъде показана и в други локации, които ще бъдат договорени допълнително. Индикатори за отчитане на очакваните резултати ще бъдат броя локации, в които ще бъде представен проекта, броя посетители на изложбите, срещите-разговор на младите хора – ученици, студенти, с творческия екип на проекта, които ще бъдат инициирани, медийния отзвук и броя публикации във връзка с реализацията на събитието. Екипът на галерия „Ларго“ има дългогодишна практика в представянето на пътуващи изложби, показвайки изложбите на Международен Екслибрис Конкурс Варна с голям успех от 2015-та година досега в 12 различни места. Очакваме произведените ефекти и въздействия върху средата да са свързани с провокиране на обществена дискусия по темата за реализацията и професионалното бъдеще на младите хора в България, затова доколко българското общество фокусира и идентифицира успешно проблемите на младите хора и доколко има желанието да търси решение на тези проблеми. Темата е безкрайна и не смятаме, че реализацията на проекта ще доведе до тяхното решаване. Целта му е по-скоро заостряне на фокуса на общественото внимание върху проблема, напомняне за него, представянето му по един различен, нетрадиционен начин – през призмата на твореца.

Светът има нужда от младите